Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

Artikel 1. definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt het navolgende verstaan onder:‑

- Wij en wij: de rechtspersoon, welke onder de statutaire (en handels-)naam NABASCO PRODUCTS B.V. aan het handelsverkeer deelneemt en wier zetel gevestigd is te Amsterdam (handelsregisternummer: 8070 5340), ten deze de gebruiker die deze algemene voorwaarden hanteert en van toepassing verklaart;

onze relatie: iedere (rechts)persoon, welke in het handels- of maatschappelijk verkeer in enige rechtsbetrekking  tot NABASCO PRODUCTS B.V. staat dan wel komt te staan;

AV: deze algemene voorwaarden van NABASCO PRODUCTS B.V.

 

Artikel 2. toepasselijkheid

2.1. Deze AV zijn van toepassing op alle van ons uitgaande aanbiedingen/offertes, met ons gesloten overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en prestaties, waaronder leveranties van (grond)stoffen, materialen en stoffelijke zaken, ook voor zover deze omvatten uitvoering van diensten (waaronder o.m. onderzoek, advies, schetsen, ontwerpen, berekeningen en/of engineering) of werkzaamheden (waaronder o.m. installatie en/of montage) en/of het ter beschikking stellen van zaken door ons.

2.2. Afwijkingen van onze AV gelden slechts indien wij die schriftelijk vooraf hebben aanvaard.

2.3. Wanneer in een onder welke titel of benaming ook van onze relatie uitgaand geschrift bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met onze AV dan gelden slechts onze eigen AV met uitsluiting van die van onze relatie. Onze relatie kan zich voor het tegendeel nimmer beroepen op usance.

2.4. Bij samenloop van enerzijds door onze relatie gestelde inkoop- en/of andere condities en anderzijds deze, onze AV gelden uitsluitend deze, onze eigen AV.

 

Artikel 3.  aanbiedingen

3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle van ons uitgaande aanbiedingen/offertes steeds vrijblijvend. Indien in zo’n aanbieding/offerte geen andere termijn is gesteld, is deze dertig kalenderdagen geldig. Zelfs na aanvaarding van onze offerte door onze relatie kunnen wij die nog gedurende tien dagen daarna intrekken zonder dat wij gehouden zijn enige schade (onder welke titel of benaming dan ook) aan onze relatie te vergoeden.

3.2. Onze relatie staat jegens ons in voor de juistheid van de door of namens hem aan ons verstrekte gegevens, waaronder onder meer berekeningen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, evenals voor de deugdelijkheid van de door of namens hem ter verwezenlijking van de (beoogde) overeenkomst voorgeschreven of aangeleverde materialen.

3.3. Onze relatie kan ons nimmer aan onze offerte/aanbieding houden indien hij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze of een onderdeel daaruit een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Indien wij op verzoek een offerte uitbrengen en desondanks op basis daarvan geen overeenkomst tot stand komt, zijn wij gerechtigd de kosten die onze relatie ons heeft laten maken om de offerte te verstrekken alsmede de kosten van het aanmaken van monsters in rekening te brengen. De omvang/hoogte van deze kosten wordt bepaald naar rato van de aan het maken van de offerte en van de aan de monsters gespendeerde tijd en terzake benutte (grond)stoffen en overigens naar billijkheid berekend.

3.5. Alle gegevens, welke wij in onze aanbieding/offerte hebben verwerkt, mag onze relatie uitsluitend gebruiken in het kader van een met ons tot stand gekomen overeenkomst. Aanvaardt onze relatie onze aanbieding niet, dan is hij verplicht per omgaande de documenten en eventuele monsters verband houdende met die offerte aan ons te retourneren.

3.6. Indien blijkt dat onze relatie bij zijn aanvraag of nadien (ook al is de overeenkomst tot stand gekomen) onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, zijn wij gerechtigd de contractssom/tarieven/prijzen aan te passen. Na aanpassing heeft onze relatie het recht om binnen tweemaal 24 uur na onze opgave alsnog de aanbieding af te wijzen c.q. de overeenkomst te annuleren, echter uitsluitend tegen vergoeding van alle onzerzijds reeds gemaakte kosten en onze winstderving op basis van onze oorspronkelijke offerte. Onder deze winstderving is voorts begrepen leegloopverlies binnen onze bedrijfsorganisatie.

 

Artikel 4. wijzigingen

4.1. Onze relatie kan ons nimmer verplichten wijzigingen in een overeenkomst te accepteren. Wijzigingen komen dan ook eerst tot stand na onze schriftelijke instemming daarmee en is afhankelijk van de acceptatie door onze relatie van de door ons te stellen aanpassing van de overeengekomen contractssom/prijs/tarief en andere modaliteiten.

4.2. Indien na de start van de fabricage of van het productieproces blijkt dat wij de (beoogde) zaak niet conform de in enig advies, tekening, monster, bestek, ontwerp, berekening, configuratie of programmatuur, model, matrijs, vorm bedoelde methode redelijkerwijs kunnen vervaardigen tegen de met ons overeengekomen prijs, treden partijen opnieuw met elkander in overleg over aanpassing van de overeenkomst en/of van de contractssom/prijs/tarief en/of de levertijd. Indien partijen in redelijkheid niet tot overeenstemming geraken, kan ieder van partijen de overeenkomst alsnog beëindigen. Onze relatie vergoedt ons dan de tot dan toe onzerzijds gemaakte kosten, waaronder materiaalkosten, fabricage- en productiekosten alsmede arbeidskosten. In geval van een dergelijke beëindiging zijn wij zelf nimmer jegens onze relatie tot vergoeding van enige schade onder welke titel of benoeming dan ook gehouden.

 

Artikel 5. prototypes/monsters/matrijzen/vormen/hulpstukken/specifiekgereedschap

5.1  Indien wij uit hoofde van de overeenkomst (mede) voor vervaardiging van een prototype, monsters, matrijzen, vormen (o.m. mallen), hulpstukken dan wel specifiek gereedschap moeten zorgdragen, zijn wij eerst verplicht met die vervaardiging te starten nadat onze relatie vooraf de daarvoor overeengekomen vergoeding heeft betaald danwel de betreffende termijn heeft voldaan.

5.2  Wij zijn evenmin verplicht wijzigingen, verbeteringen of reparaties aan prototypes, monsters, matrijzen, vormen (o.m. een mal), hulpmiddelen en specifieke gereedschap e.d. aan te brengen dan nadat het daarvoor aan ons verschuldigde conform onze prijsopgave is voldaan danwel de daarop betrekking hebbende termijn is betaald.

5.3  Indien terzake het in 5.1 en 5.2 gestelde geen afzonderlijk prijzen of tarieven zijn overeengekomen, dan zijn wij niettemin steeds bevoegd betaling van een redelijk voorschot van onze relatie te verlangen alvorens wij een begin van uitvoering aan de overeenkomst geven.

5.4  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven prototypes, monsters, matrijzen, vormen (o.m. een mal), hulpstukken en specifiek gereedschap onze eigendom, ook al heeft onze relatie voor de vervaardiging daarvan een tegemoetkoming, voorschot of vergoeding betaald.

5.5  Wij zijn jegens onze relatie niet aansprakelijk voor verlies, vermissing of beschadiging van prototypes, matrijzen, vormen (o.m. een mal), hulpstukken of specifiek gereedschap (ook niet in geval onze relatie deze zelf aanleverde) behoudens ingeval van opzet of daarmee corresponderende grove schuld aan onze zijde, waarvan echter uitgesloten zijn opzet of daarmee corresponderende grove schuld van hulppersonen, die niet onze ondergeschikten zijn voor welke gevallen wij iedere aansprakelijkheid uitsluiten voor zover deze niet door onze verzekeraar wordt gedekt. Ook in gevallen, waarin wij conform deze AV en/of de overeenkomst aansprakelijk zijn, zal elke vergoeding van schade door ons beperkt zijn in de zin als elders in deze voorwaarden omschreven dan wel tot herstel of vervanging van de prototypes, matrijzen,vormen (o.m. mallen), hulpstukken of specifiek gereedschap, zulks ter keuze van ons.

5.6  Zodra ons blijkt dat een prototype, matrijs, vorm (o.m. mal), hulpstuk of specifiek gereedschap niet langer meer voor een economisch verantwoorde productie geschikt is, stellen wij onze relatie daarvan in kennis onder opgave van de kosten en winstopslag verbonden aan herstel, reparatie, vervanging of een nieuwe aanmaak. Mocht onze relatie daarmee niet instemmen, dan zijn wij bevoegd de overeenkomst voor de toekomst eenzijdig direct of op termijn te beëindigen, zonder uit dien hoofde tot enige vergoeding van welke schade dan ook aan onze relatie gehouden te zijn. Onze relatie blijft in dat geval gehouden om ons het tot dan toe gepresteerde volledig uit te betalen inclusief de daaraan gerelateerde winstderving pro rato.

5.7 Indien onze relatie zelf een prototype, monster, matrijs, vorm (o.m. mal), hulpstuk of specifiek gereedschap aanlevert staat hij in voor de deugdelijkheid daarvan. Wij zijn eerst gehouden tot retourlevering nadat al het ons toekomende uit welke hoofde dan ook door onze relatie is betaald.

5.8  Wij zijn jegens onze relatie niet gehouden prototypes, matrijzen, vormen (o.m. mallen), hulpstukken en specifiek gereedschap te bewaren na uitvoering van de overeenkomst. Gaan wij daar toch toe over ten behoeve van onze relatie, dan is deze gehouden de kosten daarvan aan ons bij wijze van nakosten te betalen.

 

Artikel 6. bepalingen omtrent de zaak

6.1  Op de door ons te leveren hoeveelheid zaken is ons een tolerantie van 10 % naar boven of beneden toegestaan. Aan afwijking van de dikten, maatvoering, gradaties in de samenstelling ook die van grondstoffen en/of de zaak zelf en/of van grams-gewichten kan onze relatie uitsluitend dan rechten ontlenen als die factoren een essentiale van de overeenkomst betreffen en bovendien van essentieel belang zijn voor de bruikbaarheid van de bij ons bestelde zaak waartoe deze naar normale verkeersopvatting behoort te worden aangewend. Kleurafwijkingen behoort onze relatie te accepteren voor zover die afwijking niet groter, anders of meer is dan nuancering binnen de door onze relatie opgegeven kleurstelling.

  

Artikel 7.onderdelen

7.1  Indien onze relatie aan ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onderdelen en/of andere zaken ter beschikking dient te stellen, die in of aan de door ons te vervaardigen zaak moeten worden aangebracht en/of daarin verwerkt dan wel daarmee moeten worden vermengd, moet onze relatie deze tijdig, gratis en franco aan onze fabriek leveren. In geen geval zijn wij ooit aansprakelijk voor de aldus aan ons ter beschikking gestelde onderdelen of andere zaken en evenmin voor de goede toepasbaarheid daarvan in, op of aan de door ons te vervaardigen zaak.

7.2  Door de enkele afgifte van deze onderdelen en/of andere zaken door of zijdens onze relatie zijn wij gevrijwaard van het instellen van enig onderzoek naar de toepasbaarheid daarvan in, op of aan de door ons te vervaardigen zaak. Wanneer bij het fabricageproces de door onze relatie geleverde onderdelen en/of andere zaken beschadigd raken of verloren gaan, is onze relatie verplicht ons op eerste aanvraag nieuwe ter beschikking te stellen zonder enige aanspraak op vergoeding te kunnen maken tenzij onzerzijds sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld aan die beschadiging of verlies daarvan en alles met de beperking resp. uitsluiting van onze aansprakelijkheid als in 5.5 omschreven.

 

 

Artikel 8. bestellingen op monster

8.1  Indien met onze relatie een overeenkomst tot stand komt (mede) op basis van een prototype, monster, tekening of model zijnerzijds aangedragen, zijn wij,ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen niettemin gerechtigd de overeenkomst te annuleren zonder tot enige vergoeding onder welke titel of benaming dan ook jegens onze relatie gehouden te zijn, indien ons na aanvang van het fabricageproces blijkt dat de zaak niet conform de in dat prototype, monster, in die tekening of in dat model bedoelde (fabricage- of productie)methode redelijkerwijs is te vervaardigen tegen de met ons overeengekomen prijs tenzij onze relatie bereid is de dientengevolge noodzakelijke meerkosten met een redelijke winstopslag daarover alsnog voor zijn rekening te nemen èn daarboven redelijkerwijs van ons kan worden gevergd die door onze relatie bijgestelde overeenkomst alsnog binnen de levertijd uit te voeren.

 

Artikel 9. installatie/montage

9.1  Het met de installatie of montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren of installeren van het in de overeenkomst begrepen materiaal. Voor buiten de overeenkomst vallende installatie- of montagewerk zijn wij niet aansprakelijk.

9.2  Tenzij anders overeengekomen worden installatie en montage uitgevoerd tegen onze normaal daarvoor geldende tarieven. Onze relatie draagt zorg dat de voortgang van onze werkzaamheden ongestoord kan verlopen en zal steeds tijdig alle medewerking, gegevens en richtlijnen verschaffen, welke wij noodzakelijk en nuttig achten teneinde de installatie- en/of montagewerkzaamheden te kunnen verrichten.
Onze relatie draagt er steeds zorg voor dat voor zijn rekening en risico:

energie en elektra ononderbroken beschikbaar zijn; de ruimten, waarin gewerkt dient te worden, bezemschoon, droog en afdoende verwarmd zijn; door en/of namens ons aangevoerde zaken intern met daartoe geschikte middelen, zoals o.m. plateau-wagens, trucks en zo nodig via een daartoe geschikte lift en/of takelinstallatie kunnen worden verplaatst; voorbereidend werk zoals elektriciens, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, schilder- of soortgelijk werk zijnerzijds tijdig is uitgevoerd; door ons aangevoerde maar nog niet geïnstalleerde of gemonteerde zaken, hulp-middelen en gereedschappen in een daartoe geschikte, af te sluiten en bewaakte ruimte kunnen worden bewaard; geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en andere door de arbo-wetgeving vereiste voorzieningen voor ons personeel aanwezig zijn.

9.3  Onze relatie staat ervoor in dat de  ruimte(n) waarin of waaraan wij onze zaken installeren of monteren constructietechnisch daartoe geschikt is/zijn.

9.4  Wanneer installatie/montage door oorzaken buiten onze schuld gelegen niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden dan wel op andere wijze wordt vertraagd, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan onze relatie in rekening te brengen tegen de op dat moment bij ons geldende tarieven.

9.5  Voor rekening van onze relatie zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:

kosten ontstaan doordat de montage of installatie niet of niet volledig tijdens reguliere daguren kan geschieden;

reis- en verblijfkosten die niet zijn inbegrepen in de afgesproken prijs.

9.6  Onze relatie behoort bij het gereedkomen van onze installatie- en/of montage-werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of deze behoorlijk zijn verricht.

9.7  Wij zijn niet gehouden na het vertrek van het met installatie of montage belast personeel reklames over de uitvoering van het werk of over de duur daarvan in behandeling te nemen tenzij onze relatie aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken. In dat geval behoort onze relatie  zo’n gebrek uiterlijk binnen tien dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk bij ons te melden, in welk geval wij dat gebrek zullen herstellen mits de melding daarvan valt binnen de garantie-termijn. Onze relatie zal gedetailleerd schriftelijk behoren op te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij dit gebrek heeft geconstateerd.

9.8  Onze werkzaamheden (installatie-/montage en/of anderszins) worden overigens als opgeleverd beschouwd:

wanneer onze relatie ons heeft medegedeeld het werk als voltooid te beschouwen;

wanneer onze relatie ondanks uitnodiging niet bij het gereedkomen van onze werkzaamheden aanwezig is dan wel zonder deugdelijke schriftelijke opgave weigert te controleren of de met ons gecontracteerde werkzaamheden naar behoren zijn verricht danwel binnen acht dagen daarna geen gedetailleerde schriftelijke opgave verstrekt waarom hij het werk niet uitdrukkelijk goedkeurt; acht werkdagen nadat wij schriftelijk aan onze relatie hebben medegedeeld dat het werk voltooid is en onze relatie heeft nagelaten binnen die termijn het werk op te nemen; wanneer onze relatie het werk in gebruik heeft genomen; bij een gedeeltelijke ingebruikneming wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.

9.9  Kleine gebreken, welke binnen dertig dagen na oplevering kunnen worden hersteld, zullen een oplevering niet in de weg staan..

9.10 Wanneer buiten onze schuld enig (onder)deel van het werk niet gelijktijdig met de oplevering kan worden geleverd, zal hiermee met de betaling en de garantiebepaling rekening worden gehouden.

 

Artikel 10. prijzen

10.1 Al onze prijzen zijn steeds exclusief verpakking, emballage, BTW (of daarvoor in de plaats tredende belastingen), invoerrechten en andere heffingen, retributies, andere belastingen en zijn gebaseerd op levering door ons “af fabriek”.

10.2 Al onze in onze offerte/aanbieding vermelde prijzen zijn bovendien vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.

10.3 Alle met ons overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen van hoofd- en hulpstoffen, valutakoersen, arbeidsloon, energiekosten, onderdeel- en/of materiaalkosten, verzekeringspremies, eventuele vrachtkosten, heffingen, alsmede alle andere onze kostprijs bepalende factoren zoals onder meer milieuheffingen. Indien door wijziging van een van deze factoren de kostprijs van door ons te leveren zaken, onzerzijds te verrichten werkzaamheden en/of onzerzijds te verlenen diensten (prestaties) wordt verhoogd, zijn wij steeds gerechtigd de overeengekomen prijs pro rato te verhogen ook al is met onze relatie een vaste prijs (contractsom) overeengekomen.

10.4 De door ons opgegeven en met ons overeengekomen prijzen zijn steeds gebaseerd op de door onze relatie verschafte gegevens. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat onze relatie niet de juiste gegevens heeft verstrekt en wij op grond daarvan nader onderzoek moeten verrichten en/of de kostprijs van de door ons te leveren zaken, onzerzijds te verrichten werkzaamheden en/of onzerzijds te verlenen diensten (=prestaties) moeten verhogen om de overeenkomst uit te voeren, zijn wij steeds gerechtigd onze méérkosten die daaruit voortvloeien met een redelijke winstopslag aan onze relatie integraal door te berekenen. Datzelfde geldt bij verhoging van andere de kostprijs-bepalende factoren ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de orderbevestiging te voorziene omstandigheden.

10.5 Eerst indien de eerder overeengekomen prijs (of vaste contractsom) meer dan 30 % stijgt anders dan tengevolge van meerwerk, bijbestellingen e.d., treden partijen met elkaar in overleg over aanpassing van de overeenkomst en/of de (vaste) prijs en/of levertijd. Indien partijen redelijkerwijs niet tot overeenstemming geraken kan ieder van hen de overeenkomst beëindigen. In dat geval vergoedt onze relatie ons de tot dan toe gemaakte kosten, waaronder materialen-, productie- en arbeidskosten en betaalt deze ons de volledige winstderving.

 

Artikel 11. levertijd/prestatieperiode

11.1 De door ons opgegeven levertijd en/of prestatieperiode geldt als een streeftermijn en geldt tenzij specifiek als zodanig anders omschreven nimmer als een fatale termijn. Bij niet-tijdige levering en/of prestatie behoort onze relatie ons mitsdien steeds schriftelijk in gebreke te stellen.

11.2 Overschrijding van de levertijd en/of prestatieperiode geeft onze relatie nimmer het recht om de overeenkomst te ontbinden tenzij hij bij het aangaan van de overeenkomst heeft aangetoond dat tijdige levering en/of prestatie voor hem binnen zijn bedrijf van essentieel belang is en zulks zijnerzijds ook in de overeenkomst is bedongen. In dat geval dient onze relatie  de overeenkomst schriftelijk en uiterlijk binnen vijf werkdagen na het verstrijken van de levertijd en/of prestatieperiode te beëindigen zulks op straffe van verval de overeenkomst nog op een later tijdstip te ontbinden of te beëindigen. Overschrijding van de levertijd en/of prestatieperiode geeft onze relatie ook in dat geval nimmer het recht om schadevergoeding te verlangen noch om zijnerzijds enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.

11.3 Impliceert de met onze relatie tot stand gekomen overeenkomst dat deze ons nader instructies geeft of goedkeuring verleent, dan is onze relatie gehouden nadere opgave of goedkeuring op een door ons verzocht tijdstip te verstrekken. Blijft onze relatie hiermee in gebreke, dan wordt de levertijd en/of prestatieperiode verlengt met het dubbele van de tijdsduur waarmee onze relatie het in de vorige zin bedoelde tijdstip overschrijdt en is onze relatie voorts verplicht tot vergoeding van voor ons uit dien hoofde ontstane extra kosten met een redelijke winstopslag daarboven.

 

Artikel 12. keuring/klachten

12.1 Onze relatie is verplicht om vóór de aflevering de af te leveren zaak of zaken te (laten) keuren en direct na de aflevering te (laten) controleren.

12.2 Maakt onze relatie van deze bevoegdheden geen gebruik, dan draagt hij het risico indien later van afwijkingen blijkt welke bij keuring of controle hadden kunnen worden ontdekt. Maakt onze relatie wel van deze bevoegdheden gebruik en blijkt van afwijkingen, welke een klacht rechtvaardigen, dan dient onze relatie die klacht binnen tien dagen na keuring of controle schriftelijk en gespecificeerd aan ons op te geven, bij gebreke waarvan het door ons geleverde en/of onze prestaties gelden als door onze relatie goedgekeurd en aanvaard.

12.3 Ook alle andere klachten moeten schriftelijk en uiterlijk binnen tien dagen na de afwikkeling c.q. het gereedkomen van onze prestatie bij ons worden ingediend, bij overschrijding van welke termijn iedere aanspraak jegens ons terzake van ondeugdelijke of gebrekkige levering en/of prestatie vervalt.

12.4 Indien een klacht gegrond wordt bevonden zijn wij gerechtigd onze relatie in plaats van herstel of vervanging van het geleverde c.q. van het eerder gepresteerde te crediteren voor de minderwaarde doch in geen geval zal die creditering meer dan de helft van het factuurbedrag behoeven te belopen. In een dergelijk geval heeft onze relatie evenmin het recht op ontbinding of vernietiging van de overeenkomst en evenmin kan hij vergoeding van zijn schade vorderen voor zover die in omvang groter is dan de hiervoor omschreven creditering.

12.5 Onze relatie kan op enig gebrek in de prestatie of aan de zaak geen beroep (meer) doen als hij niet binnen tien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk daarover bij ons heeft gereclameerd.

 

Artikel 13. levering en risico

13.1 Levering vindt steeds plaats “af fabriek” tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij levering “af fabriek” dient onze relatie de te leveren zaken zelf te laden op een daartoe zijnerzijds beschikbaar gesteld, geschikt transportmiddel. Zelfs als wij bij het laden behulpzaam zijn staan wij nochtans niet in voor de wijze van belading of besturing van dat transportmiddel en behoort onze relatie ons ter zake volledig te vrijwaren.

13.2 Indien de door ons te leveren zaken door onze relatie of een door hem aan te wijzen derde zullen worden afgehaald, dan is het risico van verlies of beschadiging van deze zaken voor onze relatie vanaf het moment dat wij hem hebben bericht dat deze zaken voor afhalen of verzending gereed staan. Blijft in dit geval afname door onze relatie van die voor hem gereed staande zaken ondanks ons bericht uit, dan zijn wij bevoegd die zaken vrijblijvend voor rekening en risico van onze relatie naar ons goeddunken op te slaan, in welk geval deze zaken niettemin als aan onze relatie geleverd worden beschouwd, één en ander onverminderd onze rechten krachtens de wet, overeenkomst en deze algemene voorwaarden en onverminderd de gehoudendheid van onze relatie ons volledig terzake te vrijwaren.

13.3 Indien levering “af fabriek” is overeengekomen, maar wij niettemin op verzoek van onze relatie (alsnog) het vervoer (laten) verzorgen geschiedt dit vervoer eveneens op kosten van onze relatie en voor diens rekening en risico. Dit vervoer is niet verzekerd tenzij dit tegen een bepaalde extra verzekering met onze relatie uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.  De verzekeringspremie brengen wij dan afzonderlijk op onze factuur in rekening. Eventuele transport- en/of andere schade dient onze relatie ons binnen 24 uur nadat het transport op het bestemde adres is gearriveerd schriftelijk te hebben gemeld. Ingeval van schade zijn wij tot geen andere vergoeding gehouden dan tot afdracht van de door ons ontvangen verzekeringspenningen (uitsluitend voor zover verzekering heeft plaatsgevonden) zulks echter eerst na verrekening met al onze vorderingen. In het hier omschreven geval zijn wij vrij in de keuze van het vervoermiddel, zelfs indien het vervoer op kosten van onze relatie plaatsvindt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.4 Indien wij “franco” behoren te leveren, strekt onze vervoersplicht niet verder dan de zaken op de ons goeddunkende wijze te brengen tot zo dicht mogelijk bij de centraal gelegen afleverplaats als het door ons gekozenen transportmiddel redelijkerwijs kan bereiken.

13.5 Lossing van het door ons gekozen transportmiddel dient door of vanwege onze relatie voor diens rekening en risico te geschieden. Met de lossing dient onze relatie zelf terstond na aankomst van het transportmiddel aan te vangen en de lossing behoort uiterlijk binnen één uur na aankomst van dit transportmiddel voltooid te zijn. Wij zijn gerechtigd wachttijden en -kosten als gevolg van onjuiste of vertraagde lossing aan onze relatie door te berekenen.

13.6 Verzending/transport geschiedt steeds voor risico van onze relatie terwijl wij in geval van levering “franco” de keus van verzending, transport en van de verpakking en/of emballage bepalen.

13.7 Wij zijn steeds gerechtigd de aflevering van enige zaak op te schorten zolang onze relatie jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 14. overmacht

14.1 Wij zijn gerechtigd een overeenkomst niet uit te voeren of niet (verder) na te komen dan wel een overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden indien wij de overeenkomst ten gevolge van overmacht in de zin van niet-toerekenbare tekortkoming niet en/of niet tijdig of niet en/of volledig kunnen uitvoeren. In het laatste geval geldt de ontbinding slechts voor de toekomst.

14.2 Onder overmacht in de zin van niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst door ons blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover niet reeds een zodanige omstandigheid opleverend, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, storm-, brand-, rook- en/of waterschade, bedrijfsblokkade, epidemie, overstroming, extreme weersomstandigheden, bevriezing van wegdek of vaarwegen, staking, machinebreuk, bedrijfsstoornis, niet-tijdige toelevering van grond- en/of hulpstoffen, verkeers-stremmingen of transportvertragingen, niet of slecht functionerende sluizen, overheidsmaatregelen van belemmerende aard (bijvoorbeeld vervoersverbod), andere stagnaties, niet alleen binnen ons bedrijf maar ook aan de zijde van (één van) onze toeleveranciers en/of van (één van) onze hulppersonen als ook een zodanige schaarste al dan niet als gevolg van prijsstijgingen van grond-/hulpstoffen dat in redelijkheid niet (meer) van ons gevergd kan worden om zelfs tegen een hogere prijs te leveren.

 

Artikel 15. auteursrecht / intellectuele en/of industriële eigendom / repro-recht

15.1 Het auteursrecht op, het repro-recht en alle andere rechten van intellectuele en/of van industriële eigendom aangaande door ons vervaardigde of tot stand gebrachte prototypes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, schema’s, monsters, modellen, vormen (o.m. mallen), berekeningen, computer-configuraties, programmatuur, bestekken, aanbiedingen, matrijzen, hulpmaterialen e.d. blijven volledig bij ons berusten ook wanneer onze relatie dienaangaande een order bij ons plaatst. Van onze relatie afkomstige prototypes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, schema’s, monsters, modellen, vormen (o.m. mallen), berekeningen, computer-configuraties, programmatuur, bestekken, matrijzen, hulpmaterialen e.d. worden door afgifte aan ons ter voorbereiding en/of ter uitvoering van een met hem te sluiten of gesloten overeenkomst onze eigendom tenzij onze relatie zich het auteursrecht, de intellectuele en/of industriële eigendom dan wel het repro-recht daarover uitdrukkelijk heeft voorbehouden.

15.2 Nochtans staat onze relatie bij het aangaan van een overeenkomst met ons tot het ontwerpen of fabriceren van door auteurs-, modellen-, repro-recht of enig ander recht van intellectuele en/of  industriële eigendom beschermde zaken er jegens ons onvoorwaardelijk voor in dat aldus geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Onze relatie vrijwaart ons jegens die derden voor alle gevolgen zowel financieel als anderszins uit zo’n overeenkomst voor ons voortvloeiende.

15.3 Volgt geen order op een door ons uitgebracht advies en/of op een bij ons besteld prototype, ontwerp, schets, tekening, schema, monster, model, vorm (o.m. mal), berekening, computer-configuratie, programmatuur, bestek, aanbieding, matrijs of hulpmateriaal e.d. dan worden deze werkzaamheden door ons na dertig dagen gefaktureerd, waarbij alle rechten ook op auteurs-, modellen-, repro- en/of copyright of op enig ander recht van intellectuele en/of industriële eigendom volledig bij ons verblijven.

15.4 Het is onze relatie verboden onze adviezen, van ons afkomstige prototypes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, schema’s, monsters, modellen, vormen (o.m. mallen), berekeningen, computer-configuratie, programmatuur, bestekken, aanbieding, matrijzen, hulpmaterialen e.d. aan derden te laten zien of aan derden ter hand te stellen (ook niet in afschrift of afdruk) en onze relatie is verplicht deze op eerste verzoek aan ons onmiddellijk te retourneren.

15.5 Wij zijn niet gehouden onderzoek te doen naar de juistheid van door onze relatie aan ons overhandigde gegevens of adviezen noodzakelijk voor de fabricage en/of vervaardiging van de door hem gewenste zaak. In gevallen, waarin onze relatie een prototype, ontwerp, schets, tekening, schema, monster, model, vorm (o.m. mal), berekening, computer-configuratie, programmatuur, bestek, matrijs, hulpmateriaal of dergelijke aan ons afgeeft, staat hij in voor de juistheid daarvan evenals voor de deugdelijkheid daarvan ter verwezenlijking van de (beoogde) overeenkomst. Ondanks zijn eventueel gemaakte, uitdrukkelijk voorbehoud van (intellectuele en/of industriële) eigendom zijn wij nochtans bevoegd al deze van hem afkomstige zaken tot zekerheid onder ons te houden tot aan het tijdstip dat onze relatie al onze vorderingen uit de overeenkomst met ons voortvloeiend, volledig zal hebben voldaan.

15.6 Nimmer zijn wij aansprakelijk voor verlies of beschadiging van door onze relatie aangeleverde prototypes, ontwerpen, schetsen, tekeningen, schema’s, monsters, modellen, vormen (o.m. mallen), berekeningen, computer-configuraties, programmatuur, bestekken, matrijzen, hulpmaterialen e.d. Wij zijn evenmin tot vervanging daarvan jegens onze relatie in zo’n geval gehouden tenzij ons terzake van verlies of beschadiging opzet of grove schuld kan worden verweten.

 

Artikel 16. technisch advies

16.1 Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt doch gelden slechts als vrijblijvend ook ten aanzien van eventuele rechten van derden. Zij ontslaan onze relatie niet van de verplichting hetgeen door ons is aangereikt of verstrekt op zijn geschiktheid voor het beoogde doel(eind) te controleren.

16.2 Wij zijn nimmer gehouden enige controle te verrichten op de toepassing, het gebruik en de verwerking van onze adviezen en deze blijven volledig voor verantwoordelijkheid van onze relatie zelf.

 

 

Artikel 17.uitvoering

17.1 Wij zijn steeds bevoegd bij de uitvoering van enige overeenkomst naar eigen goeddunken derden in te schakelen.

 

Artikel 18. garantie

18.1 Wij geven onze relatie uitsluitend die garanties, welke wij in onze aanbieding hebben vermeld. Door ons afgeleverde en/of geïnstalleerde dan wel gemonteerde zaken zijn van doorsnee handelskwaliteit en hebben geen andere eigenschappen en kwaliteiten dan die, welke zijn vastgelegd in de door ons uitgegeven documentatie, zoals die van kracht is ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij wij schriftelijk een specifieke garantie hebben toegezegd.

18.2 De door ons verleende garanties gelden niet:

indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door ons afgeleverde, geïnstalleerde of gemonteerde zaken door onze relatie en/of derden;

in geval van beschadiging ten gevolge van feiten en/of omstandigheden welke niet de deugdelijkheid van het materiaal, de wijze van fabricage of de installatie of montage van onze zaken betreffen;

indien niet alle gebruiks- of garantievoorschriften stipt zijn opgevolgd dan wel door onze relatie en/of derden wijzigingen of reparaties aan door ons afgeleverde of door ons gemonteerde of geïnstalleerde zaken zijn verricht;

indien onze relatie zelf niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting jegens ons voldoet.

 

Artikel 19. aansprakelijkheid

19.1 Wij staan niet in voor de bruikbaarheid van door ons geleverde zaken voor een ander bijzonder doel afwijkend van dat waarvoor zij naar normale verkeers-opvatting behoren te worden aangewend.

19.2 Wij zijn evenmin aansprakelijk voor fouten of enige onrechtmatige daad van onze werknemers en ook niet voor die van andere personen die door of namens ons zijn betrokken bij de uitvoering van de met onze relatie gesloten overeenkomst tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen die aangemerkt kunnen worden als organen van onze vennootschap of als leidinggevende funktionaris daarvan en onze relatie in zo’n geval tevens aantoont dat er sprake is van opzet of daarmee corresponderende grove schuld onzerzijds.

19.3 Wij zijn ook niet aansprakelijk voor verstrekte (gebruiks)adviezen tenzij onze relatie aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade hetzij direct hetzij indirect voortvloeiend uit gebreken aan de door ons geleverde zaken uit.

19.4 De omvang van enige aansprakelijkheid onzerzijds is bovendien steeds beperkt tot maximaal de helft van het faktuurbedrag, doch ook in dat geval beperkt tot niet meer dan € 20.000,-- per gebeurtenis tenzij het door onze verzekeraar gedekte bedrag hoger is dan deze beperkingen, in welk geval onze aansprakelijkheid desalnietemin niet groter is dan het bedrag dat door onze verzekeraar wordt gedekt en uitsluitend indien en voor zover wij tegen de betreffende aansprakelijkheid zijn verzekerd.

 

Artikel 20. verdere beperking aansprakelijkheid

20.1 Wij zijn steeds bevoegd aan onze relatie de aansprakelijkheidsbeperkende bedingen ons door onze adviseurs, leveranciers of grondstoffenfabrikanten, onze installateurs en/of onze (onder)aannemers opgelegd tegen te werpen zodat onze verplichtingen uit garantie en aansprakelijkheid nimmer verder kunnen strekken dan tot hetgeen waartoe deze zich ten opzichte van ons hebben verbonden onverminderd hetgeen elders in deze AV dienaangaande door ons is bedongen.

20.2 Onze relatie verbindt zich terzake van door hem aan derden geleverde, van ons afkomstige zaken een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Artikel 21. vrijwaring

21.1 Onze relatie vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden terzake van de ons geleverde zaken en verrichte diensten en/of werkzaamheden tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct en onmiddellijk gevolg zijn van opzet of daarmee corresponderende grove nalatigheid van onze kant en onze relatie bovendien aantoont dat hem zelf terzake geen enkel verwijt treft.

21.2 Ingeval wij een overeenkomst mede uitvoeren aan de hand van prototypen, ontwerpen, tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, matrijzen, vormen (o.m. mallen), berekeningen, computer-configuraties of andere gegevens of adviezen van of namens onze relatie aan ons verstrekt en indien mocht blijken dat hierdoor rechten van derden, ook op het terrein van auteurs-, modellen-, repro-recht of enig ander domein van het intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht worden geschonden, is onze relatie verplicht ons uit dien hoofde jegens die derde volledig te vrijwaren.

 

Artikel 22. eigendomsvoorbehoud

22.1 De eigendom van de door ons aan onze relatie geleverde zaken gaat eerst op hem over nadat onze relatie de aan ons verschuldigde prijs, eventuele rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan.

22.2 Indien wij in het kader van de levering tevens door onze relatie te vergoeden werkzaamheden hebben verricht, duurt ons eigendomsvoorbehoud voort totdat hij ook de betreffende vergoeding volledig heeft voldaan. Ons eigendoms-voorbehoud geldt tevens voor alle vorderingen die wij op onze relatie verkrijgen wegens zijn tekortschieten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen jegens ons.

22.3 Zolang de eigendom van de door ons geleverde zaken niet op onze relatie is overgegaan, is deze niet bevoegd en is het hem niet toegestaan om over deze zaken te beschikken dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen tenzij er sprake is van een doorlevering binnen het kader van zijn gewone bedrijfsuitoefening.

22.4 Indien onze relatie tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons of wij een goede reden hebben te vrezen dat hij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd de onder ons eigendomsvoorbehoud aan hem geleverde zaken terug te nemen onverminderd al onze verdere rechten jegens onze relatie.

 

Artikel 23. betaling

23.1 De betaling van onze fakturen dient zonder korting, verrekening of compensatie te geschieden binnen dertig dagen na faktuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat onze relatie na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat ingebrekestelling of sommatie onzerzijds vereist zal zijn.

23.2 Wanneer een gedeelte van de order reeds gereed is, is uitsluitend aan ons de keus dit gedeelte te leveren en te factureren of te wachten totdat de gehele order gereed is.

23.3 Betaling behoort te geschieden hetzij in contanten ten onze kantore, hetzij door overmaking op één van onze  bankrekeningen tenzij wij te kennen hebben gegeven een andere wijze van betaling, zoals die onder rembours, te verlangen.

23.4 Als de dag van betaling geldt de datum waarop de bank  ons tegoed crediteert of de betaling in contanten is gerealiseerd.

23.5 In afwijking van hetgeen omtrent de betaling mocht zijn overeengekomen, hebben wij steeds het recht alvorens verder te leveren betaling te vorderen van reeds geleverde zaken en/of vooruitbetaling te verlangen.

23.6 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt onze vordering verhoogd met buiten-gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van de rechtskundige bijstand, berekend conform de Aanbevelingen Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, laatste wijziging of enig andere daarvoor in de plaats tredende richtsnoer.

23.7 Voorts is onze relatie over onze openstaande vordering(en) een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, met ingang van de dag waarop onze vordering op hem opeisbaar is. Steeds na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

23.8 Vraagt onze relatie (voorlopig) surseance van betaling aan of wordt hij failliet verklaart dan wel zijn onderneming stilgelegd of geliquideerd, dan zullen al onze overeenkomsten met onze relatie met onmiddellijke ingang eindigen onder diens gehoudenheid ons al onze schade te vergoeden tenzij wij onze relatie binnen een redelijke termijn meedelen alsnog van hem nakoming hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk van de betreffende overeenkomst te verlangen, in welk geval wij het recht hebben om onze verplichtingen uit de betreffende overeenkomst voortvloeiende op te schorten totdat nakoming door onze relatie voldoende zeker is gesteld, één en ander onverminderd alle ons overigens toekomende rechten.

23.9 Onverminderd al onze overige rechten worden bij verzuim van onze relatie wat betreft de betaling van één van onze vorderingen op hem al onze overige vorderingen op hem, inclusief de toekomstige termijnen, ineens en terstond opeisbaar ook in geval met ons is overeengekomen dat in termijnen geleverd en betaald zal worden.

 

Artikel 24. omschrijving fakturen

24.1 Reklames naar aanleiding van onze fakturen dienen eveneens uiterlijk binnen tien dagen na de faktuurdatum per aangetekend schrijven bij ons te zijn ingediend.

 

Artikel 25. toepasselijk recht en forum

25.1 Op al onze offertes, transacties, leveranties, installatie- en montagewerkzaam-heden alsmede overeenkomsten en daaruit voortvloeiende prestaties is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

25.2 Alle geschillen tussen ons en onze relatie gerezen terzake van enige transactie of overeenkomst met ons zullen in eerste instantie worden berecht door de rechter in het arrondissement waar wij gevestigd zijn voorzover een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zich daartegen niet verzet en behoudens onze bevoegdheid de gewone competitieregels toe te passen.

 

Artikel 26.  algemeen

26.1 De kopjes bij de afzonderlijke artikelen van deze AV hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid daarvan te vergroten. De inhoud en strekking van enig onder een bepaalde kopje opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot onder dat kopje vermelde  termen of aanduidingen.             

Deze algemene voorwaarden (=AV) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn van toepassing voor zover rechtens niet anders geldt per 1 februari 2021.